Mord i ”vetenskapens” namn

”Styr vi staten eller styr den oss ?  I den pågående forskningen kan man fråga sig om framtiden ska stå mellan dator eller människa som i filmen Terminator? Det handlar om att koppla upp alla människor i ett gigantiskt nätverk som via sändare ska kunna identifiera alla överallt alltid. ” Den frågan ställer sig  bl a Magnus Olsson som är ett av offren för ”cyber-tortyren” och ”mind control.” Detta kapitel är en sammanfatting och bearbeting av hans egen artikel.

Försvarets forskningsinstitut (FOI)  bedriver ”forskning o utveckling” av förhållandet mellan människa o  maskin i samarbete med Karolinska Institutet under ledning av Martin Riesling. De skriver;

” Vi utvecklar och integrerar beteende-vetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer… Genom vår forskning om människa- system- interaktion (MSI) och ledningsmetodik- frågor kan vi fastställa vilka behov som finns och hur de bör uppfyllas… Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende… Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt…  (läs ”statlig nytta”).

Omfattningen av kränkningarna blir naturligtvis något annat när hjärnsystem har en politisk planering. En där tanke, känsla, åsikt och beteende kan utnyttjas. Svarta skuggor finns överallt från hjärnexperimenten. Superdatorernas ingrepp i människors hjärnfunktioner har förändrat verkligheten. Det är den mest avgörande frågan för människan, livet och vår sociala gemenskap.

“ Om vi inte gör något kommer vi snart vakna upp och inse att vi är en nation av slavar” [2]

1977 kom stora avslöjandena i 30 artiklar. Chefen för CIA, vittnade att de hade ”stöttat ” ”mänsklig forskning” på fler än 8o ställen varav 44 högskolor, universitet, sjukhus, fängelser och läkemedelsföretag. De hade med andra ord injicerat ICT , utsatt dem för tortyr och bevakat deras reaktioner och beteende. Detta är bara en fortsättning på de experiment nazisterna och Bayer utsatte fångarna vid koncentrationslägren för.

På det judiska sjukhuset i Brooklyn testade man nya sätt att döda människor och injicerade även påstått cancerceller.

Att staten med FOI m fl intar våra hjärnor, inre liv o mentala egenskaper utan vår vetskap är en mardröm långt värre o farligare än en (öppen) diktatur där vi snart är slavar medvetet eller omedvetet i en dold sådan.

The European Group of Ethics gör den allmänna slutsatsen att ickemedicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör…Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.” [3] 

EU- gruppen frågar;

”Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig ifall vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT- inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli formade annorlunda, att motta och avge signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden?.”

Läkemedelsföretagen utvecklade även chip så små att de kunde blandas i mat, medicin och vacciner,  förutom de de kunde föra in via näsan , tandlagningar, proteser och andra inplantat.

FOI menar att det är ”nödvändigt” att skada människor för att skapa psykiska lidanden, . Tyvärr är det svårt att hitta frivillga för tortyr så Riesling med kollegor tar sig rätten att göra det på ovetande. Han skriver så i princip själv i sina texter,

”Mikrovågsvapen  har mycket hög fältstyrka (motsvaranden tusentals mobiltelefoner) och kan fokuseras mot olika mål med avsikt att framkalla smärta (genom upphettning av fria nervvävnader i huden) eller störa elektromagnetisk utrustning.” [1]

Senator John Glenn frågade; ” vilka mänskliga strålningsexperiment pågår nu? Och vilka är skydden för de som utsätts? Många statliga byråer är inblandade inklusive Försvarsdepartementet & CIA. Som följd av detta  förhör.. hoppas jag kunna försäkra invånarna i  min stat Ohio, samt de runt i landet, att deras regering inte längre genomför experiment på ovetande individer som strider mot etiska, vetenskapliga och juridiska riktlinjer. .. Vissa av dessa rapporter är väldigt störande, för att säga det milt.

Den här forskningen har  nya politiska målsättningar och är som andra projekt där FOI finns med avsedd att förgöra demokrati och mänskliga rättigheter.  [2]

EU komissionen anser att;

”En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras… Medlems-staterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Alla är välkomna att delta. Vi ställer oss bakom deras krav. Öppna upp debatten. Allt material som behövs finns sammanställt och klart. Alla som vill kan få den bästa faktadokumentation till artiklar, för TV-program, debatter och aktioner. Den här uppgörelsen måste människan vinna över militära myndigheter och statliga makthavare som uppbär helt andra idéer än mänskliga. ”

Ingen människa skall behöva frukta att inplanteras och utnyttjas i hjärnexperiment. Vi måste skydda oss, våra vänner, familjer och barn mot att bli statens inplanterade hjärnoffer. Då kan vi också inleda det mänskliga informationssamhället där superdatortekniken används för positiva civila tillämpningar och slippa militära tvångschips i hjärnan – därför måste alla goda sociala krafter ena sig för att i en gemensam aktion stoppa FOI:s hjärnprojekt.

”Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten.” [3]

Jag instämmer med ovan och hoppas innerligt att du gör det också. Om vi inte enar oss mycket snabbt och utkräver information och ansvar samt återinför tjänstemanna ansvaret och ställer ansvariga inför rätta för brott mot mänskliga rättigheter  kommer vi mycket snart befinna oss i en ny världsdiktatur som den Kina redan har.

[4]
  1.   Mårten Risling , enheten för experimentell traumatologi”Vilken effekt kan mikrovågsvapen ha på det centrala nervsystemet?”
  2. Not: målet att skapa en världsdiktatur "New World Order" /NWO där alla är chippade o kontrollerade som David Rockefeller sagt öppet
  3. Science 1956, Carl Rogers:
  4.   Källhänvisningar: 1.Ny Teknik, 13.11.2007 – FRA femma på världens superdatorlista 2.P.M. Persson, FOA, 1965 – Biotelemetri 3. The New York Times, 7.5. 1950 – Revival of R.U.R. With New Prologue 4. Yoneji Masuda, 1980 – The Information Society 5. Edward Hunter, 1951 – Brainwashing in Red China 6. The European Group of Ethics, Opinion N 20 , 16.3.05 – Ethical aspects of ICT implants in the human body http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm 7. FOI 2009 – se Internet foi.se – Människa-system-interaktion 8. New York Times, 10.4. 1967 – Push-Button People (politisk ledare) 9. New York Times, 19.9. 1970 – Brainwave (politisk ledare) 10. New York Times, 5.8. 1977 – Control C.I.A. – Not Behavior (politisk ledare) 11. Science, 30.11.1956 – Some Issues Concerning the Control of Human Behavior 12.New York Times, 9.5. 1954, dr Joost Meerloo – Pavlov’s Dog and Communist Brainwashers 13. Joost Meerloo, 1956 – The Rape of the Mind 14.Carl Sagan, 1977 – Lustgårdens drakar 15. Yale Journal of Biology and Medicine, 1934 – A Method for the Remote Control and Electrical 16.Stimulation of the Nervous System 17.Stuart Mackay, Bertil Jakobsson, 1957 – Endoradiosondes John C. Lilly, 1980 – The Scientist 18 .New York Times, 13.4. 1958, Brain Research by Soviet Cited 19 .Bon, 5.2004 – Filmvetenskap 20. TT, 4.1997 – Våldsmän hade svåra hjärnskador J.M. Delgado, 1952 – Permanent Implantation of Multilead Electrodes in the Brain J.M. Delgado, 1969 – Radiostimulation of the Brain in Primates and Man ZDF, 2004 – Secret Russia 21. CIA-dokument , 17.12. 1963 – se Documents 22.Alexander Gurov, 30.11.2000 – Committee of Safety, Resolution Regarding the Russian Federal Law 23. Magnus Olsson den 5.8. 2008 till statsminister Reinfeldt  24. EU-kommisionens dokument, 20.4.2009 – Nya horisonter för ICT – se Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:EN:PDF 25 .Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, 19.3.2009 – till Magnus Olsson 26 .New York Times, 3.9.1971 – In Behaviorist’s Ideal State, Control Replaces Liberty  27 .Ny Teknik, 17.6.2004 – Om nanoteknologi av Anders Wallerius  28.Vetenskapsrådets seminarium , 2004 – Fakta – nanoteknologi  29.Neuronanoscience Research Center Lund, 2004 – http://www.lu.se  30.Centrum för traumaforskning, – 14.3. 2011 – verksamhetsberättelse  31.Senator John Glenns News Release, 25.1.1994  32.Information, Kunskap, Ansvar, 1997, Studentlitteratur, Gunnar Bergendal  33.Ds Ju 1986:5, 20.3. 1986 – konferens på justitiedepartementet  34.Anders Lansner, Stockholm Brain Institute – 2009 – se Internet Kyrkoherde Johan Engvall. 5.2009 – skrivelse till Magnus Olsson för debatt om hjärntekniken  35. Kunskapens pris, 1986 – Göran Hermerén Av Robert Naeslund Från https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/03/02/foi-och-mind-control/