Kontroll av människorna

”Styr vi staten eller styr den oss ?  I den pågående forskningen kan man fråga sig om framtiden ska stå mellan dator eller människa som i filmen Terminator? Det handlar om att koppla upp alla människor i ett gigantiskt nätverk som via sändare ska kunna identifiera alla överallt alltid. ” Den frågan ställer sig  bl a Magnus Olsson som är ett av offren för ”cyber-tortyren” och ”mind control.” Detta kapitel är en sammanfatting och bearbeting av hans egen artikel

FOI vill kontrollera våra hjärnor o modifiera o styra våra tankar. De har hållt på sen 2:a världskriget då de inplanterade elektroder på ovetande patienter på sjukhus.   [1]

Försvarets forskningsinstitut (FOI)  bedriver forskning o utveckling av förhållandet mellan människa o  maskin. Målet påstås  vara att ”utveckla”  vår förmåga att uppfatta, förstå och sortera information  för ”maximal systemeffekt” ( läs ”statlig nytta”).

Vi utvecklar och integrerar beteende-vetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer.”

1965 skrev P.M. Persson, att inopererade transmitters utvecklats för hjärnkontroll;

”.. mänskligheten som en helhet kan styras av några få män som intar den… Det måste skapas ett ändamål vi kan se som rättfärdigt vilket övergår alla småaktiga privata ambitioner.” [2]

”The European Group of Ethics gör den allmänna slutsatsen att ickemedicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör…Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.” [3] manipulation av sina beteenden.

New York Times har skrivit mycket o anklagat CIA för omfattande hjärnexperimenten.

”Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten.” [4]

”den befolkning som inte protesterar emot elektroder i hjärnan, har förlorat slaget om friheten” [5]  en omänsklig polisstat kan uppstå från den här utvecklingen [6]

1948 hade dr Ingvar Alm börjat utnyttja nyfödda barns hjärnor i experiment med elektroder. [7]

Våld, övergrepp, militär kontroll och sinnessjuk-förklaringar är orsaker till varför inget kommit ut om det mest inhumana och avgörande sociala projekt som någonsin förekommit i Sverige och internationellt.

Redan 1934 började man med elektroder  [8]

Det framgick att elektroderna i hjärnan aktiverades med radiokontroll och kunde styra både celler och muskler [9]

När Karolinska 1946 inledde övergreppen på nedsövda patienter under operationer gjorde man en öppning på skallbasen, tryckte ner elektroder och sammankopplade dessa till en platta. Den inplacerades ovanpå hjärnan innan man satte tillbaka skallbenet. Plattan utgjorde mottagare för radio-kommunikationen och verkar ha varit vanlig bland de första utvecklingarna.

På  1950-talet hade man hårstunna elektroder som kunde gå igenom hud och ben. En pionjärerna orsakade flera mentalpatienters död, då hud o hår kunde följa med o orsaka infektion i hjärnan. [10]

C. Lilly förklarade [11] att läkaren A Remond arbetade för CIA i Paris o satte omärkligt elektroder i sina patienters hjärnor.[12]

Sovjet hade framställt substanser som kunde blandas i mediciner för att få kontakt o kontroll över hjärnan. [13]

Karolinska institutet (KI) har varit framträdande länge o haft utländska professorer som utvecklat bl a ”radioärtor ” som sannolikt blandades med mat eller medicin, senare radiochips genom näsan som skulle insamla biologisk-mental information o skicka tillbaka. ICT-inplantat  står för information-communication- technology. [14]

[15]

 ”Idén med ICT-inplantat ’under vår hud’ med egenskaper, inte bara att återställa utan även för att utöka mänskliga förmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och /lr förtjänstfulla tillämpningar … Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet… ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet.” [16]

Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen… ICT-inplantat i människokroppen kan anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp… Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det? Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder…  [17]

“One objective was to program individuals so that they might do the agency´s  (CIA) bidding even to the point of ignoring such fundamental laws of nature as selfpresevation. We are not sufficiently schooled in ethics to know how this differs from murder.”  [18]

Läkare har verifierat upp till fyra transmitters inplanterade i offers hjärnor. Mentalsjuka och kriminella utsattes värst. Fängelsesjukhus var en av flera platser där hjärn-experimenten kunde iscensättas [19]

 

”I praktiskt taget hela världen pågår arbeten med att i det dolda influera psyket på människor.... Säkerhets-tjänsterna har tagit dessa metoder till sina militära doktriner… Nuvarande vetenskap och förutbestämda informations- och psykologiska tekniker tillåter skapandet av tillämpningar för att bakom sekretess, influera psyken och fysiologi av personer och grupper av människor. ..utvecklingar med kapacitet till att ”garantera förändring av de mentala egenskaperna hos en människa, att programmera beteendet och bryta ner adekvata normala reaktioner.” [20]

För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokratiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv. 

Mitt namn är Magnus Olsson, jag är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. Tre år senare (1994) startade jag företaget Jon Blund som blev ett välkänt varumärke i sängbranschen. Jag lyckades med mitt liv… Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har det handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men också för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.....

Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran (Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Det måste ha med försvarsforskningen att göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik innan det hände. Fjärrkontroll av hjärnan.... Det här liknar mer vad gärningsmännen av vansinnesdåden försöker förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag är inducerad med sinnesstimuli som inte kan skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning jag hade från början. Jag hade ju inte någon information att relatera till.

...Psykiatrin.. sinnessjukförklara de som påstår sig utsatta. I psykiatriböcker förklaras upplevelsen av inplantat, styrning av beteende och påverkan av tankar som sinnessjukdom. Magnus Olsson:

”När jag börjat söka på Internet blev jag medveten om att det finns människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och utnyttjade. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av berättelserna från offer var liknande mitt eget fall… Vanlig tortyr är enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det skulle vara. Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen sak. ”

 

Men offer får ingen förståelse från staten. Statsministern besvarar inte ens deras begäran om att slippa plågas i hjärnexperiment. Inga andra institutioner ger heller något bistånd. Saken är avgörande, har allvarliga konsekvenser och tillhör en dold internationell politik.

 ”  Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären.” Svaret på den frågan är att de utgör kärnan av missbruket...Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?… Till vilken grad kan inplantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?” [21]

 

generaldirektör för Vinnova som finansierar forskningsprojekt, organiserar högskolor, näringsliv och politisk/offentlig verksamhet...budget om 2 miljarder .. militären leder inriktningen av svensk forskning.

Hans Hentzell inom Swedish ICT-Research och Eva Lindencrona för Vinnova sina ledande positioner med FOI:s målsättning.

FOI kontrollerar..även KK-stiftelsen...fd chefen FOI, Madelene Sandström .. chef för KK-stiftelsen med sitt Swedish Brain Power-projekt samtidigt i styrelsen i Swedish ICT-Research... befattning inom Vetenskapsrådet.

Möjligheterna med ICT-inplantat och organisk elektronik utgör det planerade reducerandet av människan till en biologisk styrd komponent. .. fått EU-kommissionens välsignelse. I..:

”Inom ramen för programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information…. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla ICT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system bidrar denna forskning till bättre vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta tillförlitliga ICT-system…. Inom området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiellt levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägs gränssnitt mellan hjärna och maskin.” 

Det man kallar tvåvägs gränssnitt är uppkopplingen av människans hjärnfunktioner till superdatorer och syntetisk biologi med kollektiv intelligens och manipulering av beteenden är delar av den planerade inriktningen till att modifiera våra naturliga jag – men helt bortom vår egen kännedom om det. Den neurobiologiska styrningen innebär inledningen av ett nytt samhällssystem där vetenskap och kontroll övergår frihet, människa och demokrati.

..omintetgörande av de mänskliga rättigheterna. ..  våra liv delar av marknaden där försvarsforskning, medicinföretag och bankerna kommer äga och styra oss. . Carl Rogers skrev i Science att människor under dessa omständigheter inte kan kallas för annat än slavar och det är där vi befinner oss..

Förkortad text nedan av Robert Naeslund från 2011,  men högaktuell idag;

Cybernetics är den mest lästa .. Hjärnkontroll med superdatorer.. hot för mänskligheten.. 1940-talet...

[22]  pratar jag med Mikael  om "forskningen" idag  på våra hjärnor som görs utan "objektens" medgivande och vetskap. Om omfattningen samt konsekvensen av detta finns massor att tala om. Det är vår tids största hemlighet och angeläget att det kommer i ljuset och diskuteras öppet om farorna med att inte bara läsa folks tankar utan även plantera och styra dem.

 

Snart kommer de flestas  hjärnor vara uppkopplade till datorer, särskilt i utbyggnaden av 5G med master överallt.

[/footnote]

Utvecklingen av hjärnkontroll och inplantat för att modifiera människans uppfattningar är inte bara ett hot mot några enskilda individer utan mot hela befolkningen. Det utgör en mardröm för mänsklighet och det sociala livet. Frågan tillhör livets allvarligaste, vem skall ha rätten till ens liv? Människan som lever det eller staten? Under vilka omständigheter skall vi leva? För att utnyttjas som statsstyrda komponenter eller som fria människor. ..[23] ”Det här är väldigt bra för Sverige,” men vi måste inse att vad som är bra för Sverige o den svenska staten inte alls behöver vara bra för det svenska folket. FOI:s superdatorer används för projekt som har de sämsta följder för demokrati, mänskliga rättigheter o självklar mänsklig frihet."  [24] [/footnote]


 1. antagligen med forskare från operation paperclip att samarbeta med samt utländska säkerhetstjänster. ( min not)
 2.   Professor Norbert Wiener på 50-talet som  varnade att det kan utnyttjas o leda till fördärv. Sen upphörde han med sin forskning för att varna för missbruket 
 3. EU-kommissionens etikråd
 4. Science 1956, Carl Rogers:
 5. Carl Sagan, Lustgårdens drakar (1977)
 6.   SOU 1972:47
 7. (Se den korta rapporten Dr Frankenstein på Sachsska barnsjukhuset, 12 sidor.)
 8. Chaffee och Light..rapport ”A Method for the Remote Control and Electrical Stimulation of the Nervous System” i Yale Journal of Biology and Medicine.
 9. (se utdrag av rapporten i Frankenstein).
 10. dr Robert Heath..
 11. (i sina memoarer, The Scientist, 1978)
 12. 1953
 13. New York Times1958, Brain Research by Soviet
 14. ..i FOI:s styrelse är Hans Hentzell. ..direktör i .. Swedish ICT Research.
 15.   dr Stuart Mackay, Bertil Jakobsson, S:t Eriks sjukhus i Stockholm i början av 1960-talet Forskningsprojekt pågick på S:t Eriks sjukhus.
 16. EU:etikgrupp, professor Hermeren 2005
 17. Undertecknad kan meddela att de inte begär sina marsvin om lov o detta har pågått så pass länge att tillräckligt underlag finns för att konstatera att de värsta farhågorna redan besannats. Målet är att få folk inlåsta på psyket eller ta livet av sig.
 18. Det är lika giltigt för FOI:s hjärnprojekt. [/footnote

  ”Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet… Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter.” Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet. [footnote]EU-gruppen, 2005

 19. Ett CIA-dokument .. 1963 New York Times[

  Sedan 1963 har de sannolikt utvecklat sina metoder där de i princip kan få vilken läkare som helst mot ersättning att arbeta för dem. Att föra in chip via näsan kan utföras på i princip vilken vårdcentral som helst.

  De vill undersöka förmågan att styra helt vanliga människors hjärnor samt förstås de mest kreativa, självständiga och intelligenta med hög moral som kan utgöra ett framtida hot mot en kommande världsdiktatur. Det är exakt sama scenario som i kommunistregimer, de intelligenta  o välutbildade samt aktivister för mänskliga rättigheter o yttrandefrihet fängslas och dör först./footnote]

   

    ”Professor Smirnoff säger att han kan neutralisera människor med fjärrkontroll, även politiska personer… och att det finns 6000 zombies bara i Moskva …" [footnote]TVprogrammet Secret Russia

 20. Alexander Gurov..Duman och ordförande säkerhetstjänsten
 21. Professor Hermerén om faran med militärens hot:
 22.   Jag har länge intresserat mig för psykologi och hjärnan och hur vi kan använda mer än den lilla bråkdel vi gör idag. Det är min uppfattning att jag blivit utsatt för intrång, övergrepp och manipulering mot min vetskap och vilja. Ämnet är väldigt starkt och känsligt för mig liksom alla de som utsätts för denna tortyr. De använder oss som mänskliga råttor och håller oss sömnlösa, gör oss sjuka, orsakar smärtor, stark ångest, stänger av funktioner i kroppen och stimulerar andra som tex lust som kan leda till orgasm, särskilt i sömnen då hjärnan är i princip hjälplös mot intrång. I andra fall kan man uppleva att den är manipulerad och de tankar och känslor som kommer inte är ens egna. Det är inte heller ovanligt att höra ljud som liknar hjärtslag i hjärnan relativt högt vilket sägs vara ljudet från deras DHARPA Superdator.  Vilka andra röster och "drömmar" de kan inducera överlåter jag till var och ens fantasi. Vi måste förstå att de som gör detta från början är psykopater med önskan om att utforska sin egen sjukdom samt projicera den på andra. Deras våta dröm är att komma innanför huvudet på sina utvalda offer och se, höra och kontrollera allt de gör, vilket är exakt vad de gör och lite till. I en interju [footnote]se länk
 23. Många är de som varnat för den kommande situationen utan gehör. Det har hållts dolt för allmänheten av naturliga skäl. [footnote]Bionicgate har samlat lite information och länkar http://www.svegritet.se/www.svegritet.se/
 24.   Ny Teknik 2007,  Docent Sverker Holmgren