Kontroll av människorna

Förkortad text nedan av Robert Naeslund från 2011,  men högaktuell idag;

När Ny Teknik 2007 informerade att FOI gått upp på 5:e plats med världens snabbaste superdator fanns det inte många som fattade vad det innebar. Docent Sverker Holmgren vid  sa att ”Det här är väldigt bra för Sverige,” men vi måste inse att vad som är bra för Sverige o den svenska staten inte alls behöver vara bra för det svenska folket. FOI:s superdatorer används för projekt som har de sämsta följder för demokrati, mänskliga rättigheter o självklar mänsklig frihet.”

Orsaken .. tystnaden som förutsättning att kunna genomföra projektet. Det tillhör den mest avgörande sekretess man måste hålla bortom befolkningens kännedom… värre än FRA-lagen.

FOI förklarar sin mission om kontroll av våra hjärnor o styrning av de kognitiva funktionerna (tanke, förstånd). Att modifiera våra uppfattningar o personlighet. Hjärnexperiment, statlig beteendeteknologi o inplanterade chips i hjärnan har inte många hört talas om. Det beror inte på att de inte existerar utan för att projektet är livsviktigt att hålla undan insyn. Elektroder började inplanteras i ovetande patienter på sjukhus i slutet av 1940-talet.

..kallas biotelemetri o biologisk fjärrmätning, utvecklat inom försvaret för kontroll av hjärnan.  1965 skrev P.M. Persson, att inopererade transmitters utvecklats för hjärnkontroll.

Professor Norbert Wiener gav 1950 ett tal .. varnade för super-datorernas makt… utnyttjas som maktens redskap över våra hjärnor .. leda till fördärv.

Det här är i stort vad Platon sa, för det betyder att mänskligheten som en helhet kan styras av några få män som intar den… Det måste skapas ett ändamål vi kan se som rättfärdigt vilket övergår alla småaktiga privata ambitioner.

Sen upphörde han med sin forskning för att varna för missbruket ..

E. Hunter 1951; ” vad Einstein behövt en vecka på sig att komma fram till kunde nu superdatorerna räkna ut på några få minuter” ..

debatten har uteblivit.. på okunskapen om superdatorerna…Hermerén och EU-kommissionens etikråd skrev i en deklaration att:

The European Group of Ethics gör den allmänna slutsatsen att ickemedicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör…Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.”

FOI leder hjärnprogrammet sedan inledningen för 60 år sedan. De är dessutom kunskapsbank, skapar värderingarna och utnyttjar resurserna för en social nyordning där hjärnkontroll och beteendeteknologi är centrala delar.

.. 2009 skrev FOI om människan, som inlemmad i superdatorsystem under hela livstiden: ”Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln… FOI:s institution för Människa-System- Interaktion bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.”

.. Orwells ..1984. .. passerad …  Adam Smith… 1763: ”Slaveriet har varit universellt i samhällets begynnelse, och kärleken till äganderätt och makt över andra kommer antagligen att göra det evigt. ”Det är den frågan måste vi svara på. Besanna eller börja avskaffa.”

..Alva Myrdal behandlade det i SOU 1972:59. ,,  undertiteln Att välja framtid och förklarade att medborgarna skulle få svårt att undvika övervakning av sina hjärnor med manipulation av sina beteenden.

Radiosystem med fjärrkontroll för vilja, förstånd, tanke, fysik och psyke är utvecklade. Hjärnkopplet har upprättats genom övergrepp på sjukhus, mentala kliniker, nedsövningar på häkten, genom sjukhusinjektioner och nanoteknologins uppblandning i medicinpreparat. Det kan vara svårt att ta till sig nyheter, i synnerhet när de handlar om något okänt med en mer revolutionerande betydelse för människans liv än några andra kända faktorer.

Den här artikeln är bara en liten del av ett omfattande informations-material.. tolv rapporter ( fler 2019) ..  New York Times .. utdrag från de 150 bästa artiklar de publicerat om hjärnkontroll… politiska ledare de haft som alla framför att det måste uppstå en debatt om den här utvecklingen. The Brain Wall ..  extrakt från 30 av de bästa böcker som publicerats om hjärnkontrollteknikens hot och även möjliga fördelar för människan och samhället.

..Datorhjärnor, .., övergreppen på sjukhus, häkten, experimenten, den politiska planeringen och hur man lyckats hålla projektet bortom allmänhetens kännedom. Den ger också en god bild av alternativen med superdatortekniken – för eller emot människan.

Hjärntexter.. utdrag från artiklar, dokument, statliga texter, forskningsrapporter osv. Cybernetics är den mest lästa .. Hjärnkontroll med superdatorer.. hot för mänskligheten.. 1940-talet…

New York Times återupprepande varningar och anklagade CIA för de omfattande hjärnexperimenten. Science..1956  professorer som behandlade framtidsvisionen om att inlemma varje enskild individ i hjärnsystem. ..Carl Rogers:”

Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten.”

… Frågan är om det trots FOI:s ingrepp .. vara möjligt att få upp ämnet till debatt… dr Joost Meerloo .. allmänheten skulle bli offer för säkerhetstjänsternas hemliga vapen med hjärnkontroll ifall inte någon debatt uppstod… The Rape of the Mind (se utdrag i The Brain Wall). Professor Carl Sagan förklarade i Lustgårdens drakar (1977) att den befolkning som inte protesterar emot elektroder i hjärnan, har förlorat slaget om friheten.

SOU 1972:47, skrev att en omänsklig polisstat kan uppstå från den här utvecklingen .. 1948 hade Sveriges mest kända barnläkare, dr Ingvar Alm,.. utnyttja nyfödda barns hjärnor i experiment med elektroder. (Se den korta rapporten Dr Frankenstein på Sachsska barnsjukhuset, 12 sidor.) Våld, övergrepp, militär kontroll och sinnessjuk-förklaringar är orsaker till varför inget kommit ut om det mest inhumana och avgörande sociala projekt som någonsin förekommit i Sverige och internationellt.

….. Forskningen med elektroder ..redan 1934.. Chaffee och Light..rapport ”A Method for the Remote Control and Electrical Stimulation of the Nervous System” i Yale Journal of Biology and Medicine. Det framgick att elektroderna i hjärnan aktiverades med radiokontroll och kunde styra både celler och muskler (se utdrag av rapporten i Frankenstein). När Karolinska 1946 inledde övergreppen på nedsövda patienter under operationer gjorde man en öppning på skallbasen, tryckte ner elektroder och sammankopplade dessa till en platta. Den inplacerades ovanpå hjärnan innan man satte tillbaka skallbenet. Plattan utgjorde mottagare för radio-kommunikationen och verkar ha varit vanlig bland de första utvecklingarna.

..1950-talet .. hårstråtunna elektroder… införas genom hud och ben. .. dr Robert Heath.. pionjärerna och utnyttjade intagna mentalpatienter ..omtalad i forsknings- rapporter bl a därför att flera patienter avled under inledningsskedet när de fick hjärninfektioner av hudpartiklar som följde med… snabbt sätt få in elektroderna i hjärnan…C. Lilly förklarade i sina memoarer (The Scientist, 1978) att..dr A Remond, arbetade för CIA i Paris 1953 med att osynligt och omärkligt, utan att det kunde synas, som han förklarade det, inplacera elektroder i sina patienters hjärnor.

En New York Times-artikel ..1958, Brain Research by Soviet Cited, förklarade att hjärnforskarna i Sovjet lyckats framställa en sorts radiosubstanser som fungerade som transmitters. Dessa kunde uppblandas i mediciner för att upprätta sambandet med människans hjärna via fjärrkontroll. Karolinska institutet har varit framträdande .. 1950.. USA:s främsta professorer dit, dr Stuart Mackay…med ..Bertil Jakobsson utvecklade de en form av miniatyriserade transmitters möjliga att inplanteras i människan. Deras forskningsrapport Endoradiosondes publicerades i Nature 1957. Radiosonderna kom också att kallas för radioärtor och kunde sannolikt uppblandas med mat och sväljas. Forskningsprojekt pågick på S:t Eriks sjukhus i Stockholm i början av 1960-talet.

Sedermera kom minitransmitters möjliga att inplantera genom näskanalerna, injicerbara radiochips omtalas i forskningsrapporter från 1970, biologiska komponenter utvecklades för att fästa i hjärnan och biochips med egenskaper att uppblandas i dryck och medicinprodukter tillhörde verkligheten för 30 år sedan.. chips med resurser att kunna insamla biologisk-mental information för att sedan starta feedbackprocesser. . beteckningen ICT-inplantat och står för information-communication- technology…i FOI:s styrelse är Hans Hentzell. ..direktör i .. Swedish ICT Research.

.. ”Idén med ICT-inplantat ’under vår hud’ med egenskaper, inte bara att återställa utan även för att utöka mänskliga förmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och/eller
förtjänstfulla tillämpningar… Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet… ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet.”

Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen… ICT-inplantat i människokroppen kan anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp… Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det? Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder…

Bon hade helt rätt när de skrev: ”Mammas tröstemeningar om att ’det bara är på film, monster finns inte i verkligheten’ funkar inte längre.” När New York Times avslöjade CIA:s hjärnprojekt 1977 publicerade man den 5.8.1977 ledaren Control CIA Not Behavior:

“One objective was to program individuals so that they might do the agency´s bidding even to the point of ignoring such fundamental laws of nature as selfpresevation. We are not sufficiently schooled in ethics to know how this differs from murder.” Det är lika giltigt för FOI:s hjärnprojekt.

.. EU-gruppens ord i deklarationen 2005 sa att:

”Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet… Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter.” Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet.

… man nedsövt intagna på häktet i Stockholm sedan 1970, tryckt upp transmitters i den frontala hjärnan och förstört funktioner i de främre loberna. Impulskontroll, förståelsen av sina egna gärningar och möjligheten att bryta med gamla beteenden finns där. Sahlgrenska sjukhuset gjorde 1997 en undersökning av 21 mördare och grava våldsmän och fann att samtliga hade identiska skador i sina hjärnor. Vi har röntgenbilder av f d kriminella med just de hjärnskadorna från inplanterade transmitters.

Andra läkare har verifierat att offer haft upp till fyra transmitters inplanterade i sina hjärnor och huvuden. Det fanns från inledningen två grupper som mer än några andra utnyttjades för grava experiment. Det var de mentalsjuka och kriminella. De som hade varit intagna på institutioner där de nedsövts och inplanterats. Den verksamheten är internationell och dr Robert Heath, som
omnämndes i samband med dödsfallen, startade med sina experiment 1947 vid Tulane University’s psykiatriska klinik.

Ett CIA-dokument .. 1963 New York Times kom över omtalade att fängelsesjukhus var en av flera platser där hjärnexperimenten kunde iscensättas. TVprogrammet Secret Russia.. tog upp samma hjärnteknik.  ”Professor Smirnoff som är en enskild forskare säger att han kan neutralisera människor med fjärrkontroll. Även politiska personer… Han menar att det finns 6000 zombies bara i Moskva …Programmet presenterar en verklighet som var aktuell redan under 1930-talet…

FOI sorterar också under Försvarsdepartementet. Deras psykofysiska och beteendemanipulerande projekt är inget annat än hjärnexperiment med ovetande människor.Det finns en hel del zoombis i Stockholm med. De man t ex använder för att skapa ett mer repressivt klimat. Hårdare lagar, ökad makt åt staten och mer kontroll är vad som kommer ut från beteendeteknologin och vi kan alla bli deras zoombis. När deras maximala systemeffekt inkräktar i våra hjärnfunktioner, då är vi något annat än vad vi annars skulle vara.

Alexander Gurov..Duman och ordförande..säkerhetstjänstens verksamhet skrev ..):

”I praktiskt taget hela världen pågår arbeten med att i det dolda influera psyket på människor. Med hög prioritet har det inträtt som den mest betydelsefulla tekniken i det 21 århundradet. Säkerhets-tjänsterna har tagit dessa metoder till sina militära doktriner… Nuvarande vetenskap och förutbestämda informations- och psykologiska tekniker tillåter skapandet av tillämpningar för att bakom sekretess, influera psyken och fysiologi av personer och grupper av människor. ”Han nämnde att det existerar ett omfattande antal utvecklingar med kapacitet till att ”garantera förändring av de mentala egenskaperna hos en människa, att programmera beteendet och bryta ner adekvata normala reaktioner.”

FOI; deras projekt är ett ”samspel mellan människa och teknik samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteende-vetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer.”

Givetvis finns inget samspel när de med våld och list tagit sig rätten över andras liv. Det man kallar för påfrestande miljöer är inget annat än hårda hjärnexperiment. Ifall det tidigare var udda grupper som mentalsjuka, kriminella och hemlösa som utnyttjades är det något som förändrats. I takt med att allt fler utsätts för den beteendevetenskapliga och psykofysiska forskningen kommer människan att förändras. Offren har inga chanser till att få någon hjälp från staten som istället låter FOI och SÄPO göra upp med dem.

I en skrivelse ..Reinfeldt ..: ”För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokratiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv.
Mitt namn är Magnus Olsson, jag är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. Tre år senare (1994) startade jag företaget Jon Blund som blev ett välkänt varumärke i sängbranschen. Jag lyckades med mitt liv… Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har det handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men också för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.”

..sann bild av vad många utsätts för och var övergreppen tar plats. ”Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran (Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Det måste ha med försvarsforskningen att göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik innan det hände. Fjärrkontroll av hjärnan…. Det här liknar mer vad gärningsmännen av vansinnesdåden försöker förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag är inducerad med sinnesstimuli som inte kan skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning jag hade från början. Jag hade ju inte någon information att relatera till.”

…Psykiatrin.. sinnessjukförklara de som påstår sig utsatta. I psykiatriböcker förklaras upplevelsen av inplantat, styrning av beteende och påverkan av tankar som sinnessjukdom. Magnus Olsson: ”När jag börjat söka på Internet blev jag medveten om att det finns människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och utnyttjade. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av berättelserna från offer var liknande mitt eget fall… Vanlig tortyr är enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det skulle vara. Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen sak. ”Men offer får ingen förståelse från staten. Statsministern besvarar inte ens deras begäran om att slippa plågas i hjärnexperiment. Inga andra institutioner ger heller något bistånd. Saken är avgörande, har allvarliga konsekvenser och tillhör en dold internationell politik.
Professor Hermerén skrev om faran med militärens hot:
”  Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären.” Svaret på den frågan är att de utgör kärnan av missbruket.

Hermerén och EU-kommisionens etikråd fortsatte: ”Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?… Till vilken grad kan inplantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?”
Hotet .. styrelsemedlem i FOI:s ledning samtidigt generaldirektör för Vinnova som finansierar forskningsprojekt, organiserar högskolor, näringsliv och politisk/offentlig verksamhet…budget om 2 miljarder .. militären leder inriktningen av svensk forskning. Självklart samordnar Hans Hentzell inom Swedish ICT-Research och Eva Lindencrona för Vinnova sina ledande positioner med FOI:s målsättning.

FOI kontrollerar..även KK-stiftelsen…fd chefen FOI, Madelene Sandström .. chef för KK-stiftelsen med sitt Swedish Brain Power-projekt samtidigt i styrelsen i Swedish ICT-Research… befattning inom Vetenskapsrådet. Möjligheterna med ICT-inplantat och organisk elektronik utgör det planerade reducerandet av människan till en biologisk styrd komponent. .. fått EU-kommissionens välsignelse. I..: EU-kommissionens Nya horisonter för ICT – en strategi för framtida och ny teknik i Europa skrev man: ”Inom ramen för programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information…. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla ICT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system bidrar denna forskning till bättre vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta tillförlitliga ICT-system…. Inom området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiellt levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägs gränssnitt mellan hjärna och maskin.”

Det man kallar tvåvägs gränssnitt är uppkopplingen av människans hjärnfunktioner till superdatorer och syntetisk biologi med kollektiv intelligens och manipulering av beteenden är delar av den planerade inriktningen till att modifiera våra naturliga jag – men helt bortom vår egen kännedom om det. Den neurobiologiska styrningen innebär inledningen av ett nytt samhällssystem där vetenskap och kontroll övergår frihet, människa och demokrati.

..omintetgörande av de mänskliga rättigheterna. ..  våra liv delar av marknaden där försvarsforskning, medicinföretag och bankerna kommer äga och styra oss. . Carl Rogers skrev i Science att människor under dessa omständigheter inte kan kallas för annat än slavar och det är där vi befinner oss..