Mind Control del två

Omfattningen av kränkningarna blir naturligtvis något annat när hjärnsystem har en politisk planering. En där tanke, känsla, åsikt och beteende kan utnyttjas. Svarta skuggor finns överallt från hjärnexperimenten. Superdatorernas ingrepp i människors hjärnfunktioner har förändrat verkligheten. Det är den mest avgörande frågan för människan, livet och vår sociala gemenskap

Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig ifall vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT-inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli formade annorlunda, att motta och avge signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden.” [1]

Det finns med som delar av omfattande statliga projekt. Vi har distanserat de mest totalitära mardrömmarna. Personlig frihet och rätten till sitt eget liv har planlagts att gå under med tvångschips i hjärnan.

..  Ansvaret och makten över hjärnsystemen, ICT-inplantaten och nanoteknologin i hjärnan finns hos FOI och den organisation de byggt upp för hjärnprojektet. I ett av sina dokument skrev de:

”Genom vår forskning om människa-system-interaktion (MSI) och ledningsmetodik- frågor kan vi fastställa vilka behov som finns och hur de bör uppfyllas… Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende… Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.” [2]

 

Brain-machine interface, som är baserad på mikro- och nanoteknologi, har stor potential både inom grundvetenskaperna och klinisk forskning. Den nya tekniken gör det möjligt att med datorer kommunicera med nervceller i hjärnan.”  [3]

FOI menar också att nano-teknologin finns i mediciner och den fäster i hjärnan och inlemmar våra nervsystem i kontroll och forskningsprojekt[4]

 “Unless we do something about it, we’re suddenly going to wake up and realize we’re a nation of slaves.” [5]

1977 kom stora avslöjandena i 30 artiklar.  chefen för CIA vittnade.   ”Adm. Stansfield Turner, the Director of Central Intelligence, testified today that the C.I.A. had secretly supported human research at 80 institutions, including 44 colleges or universities as well as hospitals, prisons and pharmaceutical companies.”

läkemedelsföretagen utvecklade brainchips som också kom att uppblandas med medicinprodukter. Projektet vid det judiska sjukhuset i Brooklyn gick ut på att testa nya sätt att döda människor och man valde judiska patienter som offer. …. “The Jewish Chronic Disease Hospital in Brooklyn was reported to have injected live cancer cells into elderly, noncancerous patients.”

… Inom traumaforskningen menar man att det är nödvändigt att skada människor för att skapa psykiska lidanden,.. ”Ett problem för trauma-forskningen är att det som regel är svårt att hitta tillräckligt många patienter… Dessa problem bidrar till att man ofta hänvisas till experimentell forskning, där man själv åstadkommer skador…” .. Trauma innebär svår psykisk påfrestning av chock eller sorg och att man skapar dessa tillhör värderingar som också hjärnsystemen fungerar med. .. verksamhetsförklaringen:

”Centrat.. överenskommelse mellan FOI och Karolinska institutet (KI) efter initiativ från enheten för experimentell traumatologi (XT) vid FOI (Institutionen för försvarsmedicin, beläget på KI-området). I de föregående diskussionerna har också Försvarsmakten deltagit.”

.. följer skador från elektromagnetisk strålning ..medvetet skapar hos människor i hjärnsystemen … tjäna traumaforskningen .. dokumentation .. där verksamhets-berättelsen fortsätter : ”hur mycket man tål utan att bli skadad?” .. man utsätter alltså m.. långvariga lidanden .. påverkan av hjärnan, psyket och de biologiska funktionerna. Det berörs också under rubriken

Mikrovågsvapen  har mycket hög fältstyrka (motsvaranden tusentals mobiltelefoner) och kan fokuseras mot olika mål med avsikt att framkalla smärta (genom upphettning av fria nervvävnader i huden) eller störa elektromagnetisk utrustning.” [6]

Flera ..som är engagerade i att avslöja ..experiment, tvingas leva i dessa projekt och andra som faller inom traumaforskningen… mikrovågsvapnen och effekten på det centrala nervsystemet försöker FOI urskulda sig .. går ut på att både plåga och förstöra människor, det är mer ett taktiskt lurendrejeri som ofta är en del av FOI:s förklaringsmodeller.. samarbete med KI:s institution för neurovetenskap som man också har övertagit.. Försvarsmakten tar på sig ett långsiktigt ansvar för att finansiera denna forskning ” – och vad som behandlas är Karolinskas neurovetenskapliga forskning. Det innebär ytterligare en erövring av det civila samhället för militären.. [7]

”What human radiation experiments are going on now? And what are the protections for the people involved?… A large number of Federal agencies are or were involved in such research for example:… DOD (Department of Defense), CIA (Central Intelligence Agency) etc… As a result of this hearing, and others to follow if necessary, I hope to be able to assure people in my home state of Ohio, and those around the country, that their government is no longer conducting experiments unknown to the individual and that may not abide by strict ethical, scientific and legal guidelines… Some of these reports,…to make a gross understatement are very disturbing. It is quite upsetting to learn that your own country could carry out such experiments on its citizens, without their knowledge.” [8]

…Forskningsrapporter omtalar manipulerande projekt med metoder som röster, signaler, förändring av hjärnvågor, hallucinationer eller direkt påverkan av neurobiologin.

[9]

Boken Information, Kunskap, Ansvar utgavs av Studentlitteratur med Gunnar Bergendal och andra forskare 1997. Bengt Molander tog upp en del av det i anslutning till tankekontroll:

 

Det säger något om mentaliteten och inkräktandet i människors inre liv.

Att staten med FOI och andra utvalda deltagare intar våra hjärnor, inre liv och mentala egenskaper utan befolkningens egen vetskap om det är nuets största mardröm. Det övergår alla konventionella tvång; censur, murar, taggtrådsstängsel, hemliga rättegångar och godtyckliga inlåsningar. Här finns det primära framtidsprojektet som ständigt utnyttjar allt fler och är planerat till att omforma oss alla.

Den här forskningen har  nya politiska målsättningar och är som andra projekt där FOI finns med avsedd att förgöra demokrati och mänskliga rättigheter. [10]

 

En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras… Medlems-staterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Alla är välkomna att delta. Vi ställer oss bakom deras krav. Öppna upp debatten. Allt material som behövs finns sammanställt och klart. Alla som vill kan få den bästa faktadokumentation till artiklar, för TV-program, debatter och aktioner. Den här uppgörelsen måste människan vinna över militära myndigheter och statliga makthavare som uppbär helt andra idéer än mänskliga. [11]

Hjärnchips är  farligare än traditionell diktatur.

Ingen människa skall behöva frukta att inplanteras och utnyttjas i hjärnexperiment. Vi måste skydda oss, våra vänner, familjer och barn mot att bli statens inplanterade hjärnoffer. Då kan vi också inleda det mänskliga informationssamhället där superdatortekniken används för positiva civila tillämpningar och slippa militära tvångschips i hjärnan – därför måste alla goda sociala krafter ena sig för att i en gemensam aktion stoppa FOI:s hjärnprojekt.

[12]

 1. EU-gruppen 
 2. FOI
 3.   .... Lunds universitet - Neuronanoscience Research Center, projekt
 4. .   FOI har flyttat in på Karolinska där Mårten Risling leder. 
 5. intervju medRalph Nader i New York Times
 6.   Mårten Risling , enheten för experimentell traumatologi”Vilken effekt kan mikrovågsvapen ha på det centrala nervsystemet?”
 7.   ... Ifall man skall använda människor i traumaforskningen borde det vara Mårten Risling, Ulf Arborelius, Staffan Cullheim, Louis Riddez och Lars Eriksson som tillhör ledningen av FOIKI- projektet, som skulle skadas, lida och få sina liv utslagna för en forskning som tillhör ett statligt vansinnesdåd. (Undertecknad håller med)
 8.   Senator Johan Glenn.
 9. Man kränker en hungrig människa om man tar hennes mat ifrån henne likväl som man kränker en människa om man tar hennes tankar ifrån henne eller tar ifrån henne tystnaden… Du skall inte dräpa betyder också att man så gott man kan skall hjälpa sina medmänniskor att få behålla sina tankar och sin tystnad, även om man inte tycker om hennes tankeförmåga eller finner hennes tystnad irriterande.”
 10. Not: målet att skapa en världsdiktatur "New World Order" /NWO där alla är chippade o kontrollerade som David Rockefeller sagt öppet
 11. EU-kommisionens etikråd
 12.   Källhänvisningar: 1.Ny Teknik, 13.11.2007 – FRA femma på världens superdatorlista 2.P.M. Persson, FOA, 1965 – Biotelemetri 3. The New York Times, 7.5. 1950 – Revival of R.U.R. With New Prologue 4. Yoneji Masuda, 1980 – The Information Society 5. Edward Hunter, 1951 – Brainwashing in Red China 6. The European Group of Ethics, Opinion N 20 , 16.3.05 – Ethical aspects of ICT implants in the human body http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm 7. FOI 2009 – se Internet foi.se – Människa-system-interaktion 8. New York Times, 10.4. 1967 – Push-Button People (politisk ledare) 9. New York Times, 19.9. 1970 – Brainwave (politisk ledare) 10. New York Times, 5.8. 1977 – Control C.I.A. – Not Behavior (politisk ledare) 11. Science, 30.11.1956 – Some Issues Concerning the Control of Human Behavior 12.New York Times, 9.5. 1954, dr Joost Meerloo – Pavlov’s Dog and Communist Brainwashers 13. Joost Meerloo, 1956 – The Rape of the Mind 14.Carl Sagan, 1977 – Lustgårdens drakar 15. Yale Journal of Biology and Medicine, 1934 – A Method for the Remote Control and Electrical 16.Stimulation of the Nervous System 17.Stuart Mackay, Bertil Jakobsson, 1957 – Endoradiosondes John C. Lilly, 1980 – The Scientist 18 .New York Times, 13.4. 1958, Brain Research by Soviet Cited 19 .Bon, 5.2004 – Filmvetenskap 20. TT, 4.1997 – Våldsmän hade svåra hjärnskador J.M. Delgado, 1952 – Permanent Implantation of Multilead Electrodes in the Brain J.M. Delgado, 1969 – Radiostimulation of the Brain in Primates and Man ZDF, 2004 – Secret Russia 21. CIA-dokument , 17.12. 1963 – se Documents 22.Alexander Gurov, 30.11.2000 – Committee of Safety, Resolution Regarding the Russian Federal Law 23. Magnus Olsson den 5.8. 2008 till statsminister Reinfeldt  24. EU-kommisionens dokument, 20.4.2009 – Nya horisonter för ICT – se Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:EN:PDF 25 .Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, 19.3.2009 – till Magnus Olsson 26 .New York Times, 3.9.1971 – In Behaviorist’s Ideal State, Control Replaces Liberty  27 .Ny Teknik, 17.6.2004 – Om nanoteknologi av Anders Wallerius  28.Vetenskapsrådets seminarium , 2004 – Fakta – nanoteknologi  29.Neuronanoscience Research Center Lund, 2004 – http://www.lu.se  30.Centrum för traumaforskning, – 14.3. 2011 – verksamhetsberättelse  31.Senator John Glenns News Release, 25.1.1994  32.Information, Kunskap, Ansvar, 1997, Studentlitteratur, Gunnar Bergendal  33.Ds Ju 1986:5, 20.3. 1986 – konferens på justitiedepartementet  34.Anders Lansner, Stockholm Brain Institute – 2009 – se Internet Kyrkoherde Johan Engvall. 5.2009 – skrivelse till Magnus Olsson för debatt om hjärntekniken  35. Kunskapens pris, 1986 – Göran Hermerén Av Robert Naeslund Från https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/03/02/foi-och-mind-control/